Základní údaje

Název organizace:     Spolek Pes pomůže
Právní forma: spolek
Datum registrace: původní občanské sdružení 15.2.2001 u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/46167/01-R
Sídlo: Hliněný Újezd 23, 341 01 Horažďovice
IČ: 265 25 160
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 21000 22900 / 2010
(Původní účet u MONETA Money Bank, a.s. č. 155 711 077 / 0600 zůstává rovněž v platnosti)
Kontakty: telefon: 605 183 856
email: info@pes-pomuze.com
web: www.pes-pomuze.com

Poslání organizace

Cílem Spolku Pes pomůže je zajišťování zvláštních potřeb lidí trpících zdravotním postižením, které je v různé míře omezuje a neumožňuje jim žít plnohodnotným životem. Zaměřuje se na pomoc nevidomým a lidem, kteří jsou z různých důvodů upoutáni na vozíček či lůžko, nebo musí dlouhodobě pobývat v ústavní péči. Patří sem vozíčkáři s různým stupněm nehybnosti nebo lidi s poruchou rovnováhy, lidé dlouhodobě nemocní a lidé s mentálním postižením.

Posláním spolku je zajištění asistenčních, vodicích a terapeutických psů pro osoby, které o takového psa projeví zájem. Asistenční pes je svým založením a výcvikem určený pro pomoc lidem, kteří mají problémy s koordinací pohybů nebo trpí různým stupněm imobility. Vodicí pes podporuje nevidomé nebo zrakově postižené lidi. Terapeutický pes zlepšuje psychický stav klienta. Cílem spolku je zvýšení bezpečnosti, mobility, nezávislosti, tělesného pohodlí a psychické pohody těchto osob prostřednictvím speciálně cvičených psů a kompletního zajištění všech pomůcek a služeb s tím spojených. Každý pes je cvičen individuálně dle potřeb konkrétní osoby a s přihlédnutím na prostředí, ve kterém se pohybuje.

Činnost organizace

Konkrétní náplní činnosti spolku jsou: pořízení vhodných psů nebo jejich vlastní chov a odchov, jejich zdravotní kontrola, posouzení cvičitelem, speciální výcvik a výchova psů, jejich ubytování, stravování a potřebná veterinární péče. Zakoupení nebo zhotovení pomůcek a nástrojů potřebných k cvičení a držení psů. Nedílnou součástí práce spolku je testování potenciálních zájemců o psa, zda jsou vhodnými adepty pro držení takového psa, jejich školení a předávání vycvičených psů cvičitelem psa přímo v bydlišti zájemce o psa. Dále spolek zajišťuje zvláštní postroje pro psy, úpravu a přizpůsobení kompenzačních pomůcek a uzpůsobení interiéru obydlí klienta.

Kromě poskytování těchto sociálních služeb se spolek zabývá rovněž osvětou a propagací myšlenky speciálně cvičených pomáhajících psů a v neposlední řadě získáváním prostředků na jejich financování.Pes pomůže © All Rights Reserved